مدیر هر شرکت تازه تاسیسی برای جریمه نشدن، باید بداند!

مدیر همواره یکی از مهمترین ارکان یک شرکت است؛ این مدیریت در شرکت های تازه تاسیس اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. مدیر شرکت تازه تاسیس باید برای نیل به اهداف مقرر اصولی را رعایت کند که رعایت آنها ضروری می باشد.