آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور

تصویب نامه شماره 90348/ت 59942هـ مورخ 29/5/1401 هیات محترم وزیران در خصوص “آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور” به شرح پیوست […]

آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور ادامه مطلب