ابلاغیه تغییر دائمی سال مالی

قانون اصلاح مواد ۶۳و ۶۴ قانون محاسبات عمومی کشور ماده واحده- مهلت مندرج در ماده واحده قانون اصلاح مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ برای طرح‌های […]

ابلاغیه تغییر دائمی سال مالی ادامه مطلب