دستورالعمل تنخواه گردان شهرداری ها

تنخواه گردان شهرداری هر ساله توسط شورای شهر تصویب می شود. تنخواه گردان شهرداری ها را میزان مشخصی از وجد نقد خزانه شهرداری می دانند.

دستورالعمل تنخواه گردان شهرداری ها ادامه مطلب