دستورالعمل تنخواه گردان شهرداری ها

تنخواه گردان شهرداری هر ساله توسط شورای شهر تصویب می شود. تنخواه گردان شهرداری ها را میزان مشخصی از وجد نقد خزانه شهرداری می دانند.