مدیریت یعنی ده درصد کار ، نود درصد ارتباط با مردم

در دنیای مدیریت باید به این موضوع توجه کرد که ارتباط با افراد و کارمندان بسیار مهم است. یک بار رهبری موثر و خارق العاده راز موفقیت خود را اینطور […]

مدیریت یعنی ده درصد کار ، نود درصد ارتباط با مردم ادامه مطلب