مالیات علی الراس چیست؟ همه چیز درباره مالیات علی الراس

ارزیابی های مالیات علی الراس در مواردی اجرا می شود که ارزیابی یا جمع آوری مالیات به علت عدم ارائه اظهارنامه مودیان یا  نقص مدارک به خطر بیافتد. در چنین […]

مالیات علی الراس چیست؟ همه چیز درباره مالیات علی الراس ادامه مطلب