اطلاعاتی مناسب در رابطه با اظهارنامه مالیاتی سازمان و شرکت ها

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم ارائه اظهارنامه مالیاتی خواهند بود. مدارک مهمی جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی می بایست تکمیل و ارائه شوند.