بیمه کارفرما ، تهیه و ارسال لیست بیمه توسط کارفرمایان

بیمه کارفرما بیمه ای است که با اخذ آن کارفرمایان نیز می توانند از مزایای بیمه های تامین اجتماعی استفاده کنند. بیمه کارفرما بیمه ای اختیاری است