ارسال لیست مالیات حقوق بر اساس لیست بیمه به وزارت دارایی سال 1401

ارسال لیست مالیات حقوق کارکنان برای کلیه کارفرمایان اجباری است. آموزش تنظیم لیست مالیات حقوق در سامانه مالیات حقوق بر درآمد وزارت دارایی

ارسال لیست مالیات حقوق بر اساس لیست بیمه به وزارت دارایی سال 1401 ادامه مطلب