چگونه اثربخشی کارمندان را بدون اضافه کاری افزایش دهیم؟

بسیاری از مدیران تصور می‌کنند که افزایش ساعت کاری باعث می‌شود تا کارها زودتر انجام شده و اثربخشی کارمندان بیشتر شود. این موضوع همیشه درست نیست و حتی در بلند […]

چگونه اثربخشی کارمندان را بدون اضافه کاری افزایش دهیم؟ ادامه مطلب