کارت بازرگانی چیست و چگونه اخذ میشود؟

امروزه، هر فعالیت اقتصادی که بخواهد سر و سامانی بگیرد، حتما نیازمند یک مجوز قانونی است. همانطورکه رانندگی کردن بدون داشتن گواهینامه، میتواند جرم محسوب شود؛ بر اساس قوانین گمرکی […]

کارت بازرگانی چیست و چگونه اخذ میشود؟ ادامه مطلب