اصلاحیه بخشنامه مرخصی زایمان بیمه شده زن شهریور 1401

بند ۳۵ بخشنامه تجمیع، تنقیح و تلخیص شماره ۱۲۰۹۸‏/۹۹‏/۱۰۰۰ مورخ ۲۰‏/۱۲‏/۹۹ درخصوص مرخصی زایمان بیمه شده زن اصلاح شد.  

اصلاحیه بخشنامه مرخصی زایمان بیمه شده زن شهریور 1401 ادامه مطلب