دستورالعمل کنترل حساب تنخواه گردان

ماده 1 : كليات 1ـ1ـ هدف از تهيه و تدوين اين دستورالعمل برای حساب تنخواه گردان، تسريع در انجام هزينه هاي جاري و جلوگيري از توقف كارها و ايجاد هماهنگي […]

دستورالعمل کنترل حساب تنخواه گردان ادامه مطلب