بيمه حقوق و دستمزد

حق بيمه وجهی است كه طبق قانون براي استفاده از مزاياى بيمه تامين اجتماعي  به سازمان  تامين اجتماعى پرداخت مى گردد.مجموع حق بيمه پرداختى به سازمان تأمين اجتماعى معادل ٣٠٪ […]

بيمه حقوق و دستمزد ادامه مطلب