اهمیت تهیه و نحوه ارسال لیست بیمه کارکنان

از وظایف مهم واحد حسابداری ارسال لیست بیمه کارکنان شرکت است که عدم ارسال لیست بیمه پرسنل باعث می شود شرکت جریمه شده و متحمل هزینه هایی بشود.

اهمیت تهیه و نحوه ارسال لیست بیمه کارکنان ادامه مطلب