اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تبصره ماده 100

در جلسه 18 خرداد ماه 1401 تصمیم نهایی در خصوص تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1400 که با حضور جمعی از وزرا و مدیران از …

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تبصره ماده 100 ادامه مطلب