تعریف اصطلاحات مرتبط با نحوه تحریر دفاتر

در این قسمت با تعاریف  اصطلاحات موجود در آیین نامه اجرایی ماده (95) در رابطه با نحوه  تحریر دفاتر آشنا می شویم که در مورخ 1394/11/28 به پیشنهاد وزیر امور […]

تعریف اصطلاحات مرتبط با نحوه تحریر دفاتر ادامه مطلب