با مفهوم تنخواه در حسابداری بیشتر آشنا شویم.

تنخواه در حسابداری و مدیریت مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است و دارای کاربرد وسیعی می باشد. تنخواه گردان کسی است که تنخواه در اختیار او قرار می گیرد.

با مفهوم تنخواه در حسابداری بیشتر آشنا شویم. ادامه مطلب