معرفی انواع تنخواه گردان و شرایط آن ها

انواع تنخواه گردان را می توان با توجه به شرایط گوناگون مشخص نمود. تنخواه گردان نقدی، تعهدی، متغیر و ثابت از جمله انواع تنخواه گردان هستند.

معرفی انواع تنخواه گردان و شرایط آن ها ادامه مطلب