تهیه و ارسال لیست بیمه کارکنان و کارفرما

با آموزش تهیه لیست بیمه خودتان می توانید لیست بیمه کارکنان را تهیه و ارسال کنید. در تهیه لیست بیمه باید دقت داشت که اطلاعات به صورت کامل و دقیق درج شود.