اهمیت داشتن یک سیستم حقوق و دستمزد

سیستم حقوق و دستمزد باید به نحوی باشد که اطلاعات جامعی از کارکنان را در بر بگیرد. با سیستم حقوق و دستمزد رقم پرداختی به کارمند به صورت دقیق محاسبه می شود.

اهمیت داشتن یک سیستم حقوق و دستمزد ادامه مطلب