ماهیت تنخواه و دستورالعمل تنخواه گردان

حساب تنخواه گردان جهت انجام هزینه های جاری شرکت ایجاد می شود، حساب تنخواه گردان در جهت کاهش هزینه ها و کاهش ثبت حسابداری و تسریع در امور به وجود می آید

ماهیت تنخواه و دستورالعمل تنخواه گردان ادامه مطلب