معرفی قابلیت ثبت چند محل کار در نرم افزار حضور و غیاب فینتو

همه کسب و کارها برای کنترل بهره وری و مدیریت بهینه زمان نیاز به ثبت تردد و میزان حضور کارمندان خود دارند. تاکنون از دستگاه های حضور و غیاب برای […]

معرفی قابلیت ثبت چند محل کار در نرم افزار حضور و غیاب فینتو ادامه مطلب