حداقل حقوق مشمول مالیات سال 97

حداقل حقوق مشمول مالیات در هر سال طبق بخشنامه های ابلاغی تغییر می کند، در سال 97 حداقل حقوق مشمول مالیات نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است.

حداقل حقوق مشمول مالیات سال 97 ادامه مطلب