حسابداری انتظامی و ثبت های مرتبط با آن

حساب های انتظامی حساب هایی هستند که جهت نگهداری اطلاعات و ارقام مربوط به برخی اطلاعات غیر مالی کاربرد دارند. حساب های انتظامی بی ماهیت هستند و می توان گفت …

حسابداری انتظامی و ثبت های مرتبط با آن ادامه مطلب