حق بیمه کارگران بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده در سال 97

بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده کارگران برای سال 1397 مبلغ کل بیمه معادل 367 هزار و 217 تومان است.  از این مبلغ، حق بیمه سهم کارگر معادل 85 هزار […]

حق بیمه کارگران بر اساس حداقل دستمزد تعیین شده در سال 97 ادامه مطلب