خدمت سربازی چگونه به عنوان سابقه بیمه تامین اجتماعی محسوب می گردد؟

بسیاری از سربازان وظیفه ترجیح می دهند پس از خدمت سربازی در یکی از شرکت های دولتی یا خصوصی استخدام شوند. می توان اینگونه بیان کرد که خدمت سربازی جزو […]

خدمت سربازی چگونه به عنوان سابقه بیمه تامین اجتماعی محسوب می گردد؟ ادامه مطلب