دفتر تنخواه گردان جهت طبقه بندی هزینه های جزئی و روزمره شرکت

دفتر تنخواه گردان جهت طبقه بندی و ثبت هزینه های جزئی و روزمره شرکت استفاده می شود.با ثبت هزینه ها در دفتر تنخواه گردان عملیات حسابداری سریعتر قابل پیگیریست

دفتر تنخواه گردان جهت طبقه بندی هزینه های جزئی و روزمره شرکت ادامه مطلب