طرح همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان

در ابتدای امسال دولت 10 هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری اختصاص داد که علاوه بر افزایش 15 درصدی حقوق همه شاغلان و بازنشستگان، مبلغ […]

طرح همسان سازی و افزایش حقوق بازنشستگان ادامه مطلب