آثار سوء فاکتورهای صوری در اقتصاد کشور

استفاده از فاکتورهای صوری ، کد فروشی و یا جعل فاکتور از جمله تخلفات غیر قانونی برای فرار از مالیات است. فاکتورهای صوری باعث تزلزل اقتصاد کشور می شود.

آثار سوء فاکتورهای صوری در اقتصاد کشور ادامه مطلب