آموزش روش محاسبه حقوق ماهیانه بر اساس قانون کار

طبق قانون کار در هنگام محاسبه حقوق ماهیانه، یک ماه 30 روزه به‌عنوان پایه جهت محاسبات لحاظ می‌شود. محاسبه حقوق ماهیانه تنها وابسته به‌روز کاری رسمی نیست.

آموزش روش محاسبه حقوق ماهیانه بر اساس قانون کار ادامه مطلب