اضافه کار چیست و چه شرایطی دارد؟

همیشه یکی از بحث های اصلی بین کارمندان و کارفرماها، بحث میزان زمانی است که برای کار صرف می شود. مشخص نبودن چارچوب های مورد مناقشه از جمله اضافه کار …

اضافه کار چیست و چه شرایطی دارد؟ ادامه مطلب