مناقصه و قوانین برگزاری آن

منظور از مناقصه مفهوم لغوی این کلمه (نقص و کاستن) که در قوانین به کار رفته نیست بلکه همان چیزی است که در عرف جامعه از این مفهوم برداشت می‌‏شود. […]

مناقصه و قوانین برگزاری آن ادامه مطلب