اطلاعاتی درباره لیست حقوق و دستمزد

پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان از سوی کارفرما نیازمند تهیه لیست حقوق و دستمزد است. در لیست حقوق و دستمزد جزئیاتی از مزایا و کسورات درج می شود.

اطلاعاتی درباره لیست حقوق و دستمزد ادامه مطلب