اطلاعاتی درباره مالیات و حقوق شهروندی

در مالیات و حقوق شهروندی رعایت حقوق افراد مالیات دهنده توسط مراجع حل اختلاف قابل رسیدگی است.در مالیات و حقوق شهروندی حق ممیزی های معقول وجود دارد .

اطلاعاتی درباره مالیات و حقوق شهروندی ادامه مطلب