تولید ناخالص داخلی چیست؟ تعریف GDP و عوامل موثر بر رشد آن

مقصود از تولید ناخالص داخلی جمع ارزش نهایی کلیه محصولات و سرویس هایی است که در یک دوره زمانی مشخص در درون مرز های یک کشور ساخته شده اند. توجه […]

تولید ناخالص داخلی چیست؟ تعریف GDP و عوامل موثر بر رشد آن ادامه مطلب