نحوه صدور سند حقوق و دستمزد به عنوان اصلی ترین سند مالی هر شرکت یا سازمان

یکی از اسناد مهم و اساسی برای شفافیت مسائل مالی هر سازمان یا شرکتی، سند حقوق و دستمزد می باشد. سند حقوق و دستمزد در دایره حقوق و دستمزد تهیه و صادر می شود.

نحوه صدور سند حقوق و دستمزد به عنوان اصلی ترین سند مالی هر شرکت یا سازمان ادامه مطلب