تعریف جامعی از اعتبار اسنادی و انواع آن

اعتبار اسنادی به اسنادی گفته می شوند که شرکت های مالی به سان اعتبار برای یک فرد حقوقی و حقیقی صدور می شود. به بیان دیگر ضمانتی است جهت پرداخت […]

تعریف جامعی از اعتبار اسنادی و انواع آن ادامه مطلب