افرادی که کسری سنوات دارند، چگونه میتوانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند؟ (شرایط دریافت 1401)

کمیسیون اجتماعی دولت در خصوص طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و شرایط دریافت مزایای بازنشستگی برای افرادی که کسری سنوات دارند، را تعیین کرد. […]

افرادی که کسری سنوات دارند، چگونه میتوانند از مزایای بازنشستگی استفاده کنند؟ (شرایط دریافت 1401) ادامه مطلب