موارد مشمول و معاف حق بیمه و مالیات حقوق 1403 – لیست کامل

موارد مشمول بیمه حقوق، مواردی هستند که برای آن ها حق بیمه پرداخت می شود، موارد مشمول بیمه حقوق شامل حقوق، دستمزد و مزایای پرداختی به کارگران می باشد

موارد مشمول و معاف حق بیمه و مالیات حقوق 1403 – لیست کامل ادامه مطلب