آشنایی کامل با موارد مشمول بیمه و مالیات حقوق در سال 1402

موارد مشمول بیمه حقوق، مواردی هستند که برای آن ها حق بیمه پرداخت می شود، موارد مشمول بیمه حقوق شامل حقوق، دستمزد و مزایای پرداختی به کارگران می باشد