راهنمای تنظیم اظهارنامه ی مالیاتی

اظهارنامه ی مالیاتی ، گواهی دال بر دارایی های افراد می باشد. شاغلان و کارکنان بخش های مختلف، ملزم به تسلیم اظهارنامه ی مالیاتی خود در زمان مقرر هستند.