مالیات حقوق چگونه محاسبه می شود

مالیات حقوق یکی از راه های تأمین درآمد برای دولت می باشد. محاسبه مالیات حقوق دریافتی به عوامل مختلفی از جمله میزان درآمد و پاداش های دریافتی متفاوت است.