معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال 97

بخشنامه معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال 97 از جانب رئیس کل سازمان مالیاتی صادر شده است.معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال 97 بر پایه سیاست حمایتی دولت می باشد.

معافیت مالیاتی حقوق بگیران سال 97 ادامه مطلب