مالیات،معافیت، جرایم و تشویقات حقوق

پرداخت مالیات حقوق، یک وظیفه همگانی است. پرداخت به موقع مالیات حقوق توسط مشمولین مختلف آن، گامی در پیشرفت و توسعه کشور خواهد بود.