اهمیت تحویل فهرست معاملات فصلی توسط مؤدیان مالیاتی و برخورداری کل جامعه از مزایای این همکاری قانون‌مندانه

در این مقاله با مطالبی پیرامون فهرست معاملات فصلی فعالین اقتصادی آشنا خواهیم شد. فهرست معاملات فصلی فهرستی کامل از فعالیت‌های اقتصادی در فصول مختلف سال است