هر آنچه باید درباره گزارش فصلی بدانید

هر آنچه باید درباره گزارش فصلی بدانید مطابق ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم …

هر آنچه باید درباره گزارش فصلی بدانید ادامه مطلب