کد اقتصادی چیست و چگونه کد اقتصادی بگیریم؟

شماره اقتصادی که در اصطلاح به عنوان کد اقتصادی از آن یاد می‌شود، پس از طی مرحله‌هایی که طبق قانون تنظیم شده از سوی اداره دارایی در مرکز استان‌ها و […]

کد اقتصادی چیست و چگونه کد اقتصادی بگیریم؟ ادامه مطلب