بیمه کارفرما چیست؟ بررسی مزایا و معایب بیمه کارفرمایان

هدف سازمان تامین اجتماعی پوشش بیمه برای کارگران و کارفرمایان است. کارفرما می تواند با بیمه کارفرما خود را بیمه کند و از خدمات این سازمان استفاده کند.