اطلاعات جامع در رابطه با نرخ مالیات حقوق سال 97

مالیات حقوق سال 97، مبلغی است که به عنوان مالیات در سال جاری از حقوق کارمندان جهت تأمین مالیات بردرآمد کسر میشود.مالیات حقوق سال 97، شامل کلیه کارمندان است

اطلاعات جامع در رابطه با نرخ مالیات حقوق سال 97 ادامه مطلب