موارد ذکر شده در آیین نامه تنخواه گردان ماده 54

آیین نامه تنخواه گردان توسط سازمان محاسبات عمومی کشور وضع شده است. آیین نامه تنخواه گردان به منظور تسهیل در پرداختی ها، وضع و مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد ذکر شده در آیین نامه تنخواه گردان ماده 54 ادامه مطلب